2010-12-04
Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

   

2007 оны 12 дугаар  

сарын 26-ны өдөр                             Дугаар 354       Улаанбаатар хот

                                               

 өрийн захиргааны болон төрийн

үйлчилгээний албан тушаалын ангилал,

зэрэглэлийг  шинэчлэн  тогтоох тухай

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 7.10, 9.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

            1. Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг   1 дүгээр хавсралтын, шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 2 дугаар хавсралтын, мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 3 дугаар хавсралтын, сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 4 дүгээр хавсралтын, эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 5 дугаар хавсралтын, соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 6 дугаар хавсралтын, төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 7 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталж 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

            2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2007 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 236 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

            Монгол Улсын Ерөнхий сайд                           С.БАЯР

 

            Сангийн сайд                                         Ч.УЛААН

 

            Нийгмийн хамгаалал,

      хөдөлмөрийн сайд                                    Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

Хянасан:

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын

    Хэрэг эрхлэх газрын дарга

 

 

            Н.ЭНХБОЛД

                             


Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр

                                                                                                                                                     тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ

 

 

Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал

 

Тухайн ангилалд хамаарах төрийн захиргааны албан тушаал,

тэдгээртэй адилтгах албан тушаал

 

 

Тухайн ангилалд хамаарах албан тушаалын товч тодорхойлолт

 

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэглэл

Төрийн захиргааны албан тушаалын

 бүлэг, нэр

 

Төрийн захиргааны  байгууллагын

 

Нутгийн захиргааны байгууллагын  албан тушаал

А

1

2

3

4

5

ТЭРГҮҮН

ТҮШМЭЛ

Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, тэдгээртэй адилтгах албан тушаал

Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих салбар, хүрээний бодлогыг боловсруулах хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий байгууллагын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг   төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн өмнө хариуцна. Байгууллагын төсөв болон төрийн тусгай сангийн  ашиглалтын талаар

хариуцлага хүлээнэ.

ТЗ-14

1. Яамны Төрийн

   нарийн бичгийн

   дарга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЗ-13

1. Засгийн газрын  

   агентлагийн дарга

1. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч                                                                               2. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер

3. Чөлөөт бүсийн захирагч

ЭРХЭЛСЭН

ТҮШМЭЛ

Яамны газрын дарга, түүний орлогч,  тэдгээртэй адилтгах албан тушаал

Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих салбар, хүрээний бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх  үүрэг бүхий байгууллагын бүтцийн нэгжийг удирдах,    бодлогын тодорхой чиглэлийг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээж ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тэргүүн түшмэлийн өмнө хариуцна.

ТЗ-12

1. Яамны газрын дарга                                                             2. Засгийн газрын  

   агентлагийн дэд

   дарга

3. Засгийн газраас

   байгуулсан төрийн 

   захиргааны бусад 

   байгууллагын дарга                                                                                

1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

   Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн  

   бичгийн дарга

2. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

   газрын дарга                                                                               3. Аймгийн Засаг даргын орлогч

4. Чөлөөт бүсийн ерөнхий менежер

 

 

 

 

ТЗ-11

1. Яамны газрын

   орлогч дарга

1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

   Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн

   бичгийн дарга 

                                                                     2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын

   газрын дарга                                                              

А

1

2

3

4

5

 

 

 

ТЗ-10

1. Яамны хэлтсийн

   дарга

2. Засгийн газрын 

   агентлагийн

   газрын  дарга  

3. Засгийн газраас

   байгуулсан төрийн

   захиргааны бусад 

   байгууллагын дэд 

   дарга                 

1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

   газрын  хэлтсийн дарга

2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

   Хурлын ажлын албаны хэлтсийн

   дарга

3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн

   ажлын албаны хэлтсийн дарга

4. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх

   асуудлын хүрээний нутгийн

   захиргааны  байгууллагын дарга

5. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын

   албаны болон газрын дарга  

6. Бүсийн зөвлөлийн нарийн бичгийн

   Дарга                                                     

АХЛАХ ТҮШМЭЛ

Яамны тасгийн дарга,  ахлах мэргэжилтэн, тэдгээртэй адилтгах албан тушаал

Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих салбар, хүрээний бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх хүрээнд  мэргэжил, мэргэшлийн талаар тэргүүлэх үүрэг хүлээж  ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг эрхэлсэн түшмэлийн өмнө хариуцна.  

ТЗ-9

1. Яамны тасгийн

   дарга

2. Засгийн газрын 

   агентлагийн 

   хэлтсийн дарга                                                                                        

1. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх

   асуудлын хүрээний нутгийн  

   захиргааны байгууллагын дэд дарга  

2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын

   газрын хэлтсийн дарга 

3. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх

   асуудлын хүрээний нутгийн

   захиргааны байгууллагын дарга                                                                       

4. Дүүргийн Засаг даргын орлогч

5. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын

   албаны хэлтсийн дарга

 

 

 

ТЗ-8

1. Яамны ахлах

   мэргэжилтэн                                                                                                                                   2. Засгийн газрын 

   агентлагийн Улсын

   ахлах байцаагч                                                                                                3. Засгийн газраас

   байгуулсан төрийн

   захиргааны бусад 

   байгууллагын

   нэгжийн дарга

1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

   газрын  тасгийн дарга

 

2. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх

   асуудлын хүрээний нутгийн

   захиргааны байгууллагын нэгжийн

   дарга

 

3. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

   Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн

   бичгийн дарга

 

4. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын

   газрын дарга

 

5. Сумын Засаг даргын орлогч

 

6. Тусгай хамгаалалттай газар

   нутгийн хамгаалалтын захиргааны

   дарга 

 

7. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын

   албаны тасгийн дарга                                                                                                        

A

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЭС ТҮШМЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яамны мэргэжилтэн, тэдгээртэй адилтгах албан тушаал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны зохих салбар, хүрээнд тодорхой асуудлаар бодлого боловсруулах,  хэрэгжилтийг зохицуулах үүрэг хүлээж, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг эрхэлсэн түшмэлийн өмнө хариуцна.

ТЗ-7

1. Яамны 

   мэргэжилтэн                                                                          2. Засгийн газрын 

   агентлагийн 

   ахлах мэргэжилтэн                                                                                    3. Засгийн газрын 

   агентлагийн  

   Улсын байцаагч

1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

   газрын ахлах мэргэжилтэн

2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын

   албаны ахлах мэргэжилтэн

3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын

   газрын тасгийн дарга

4. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх

   асуудлын хүрээний нутгийн

   захиргааны байгууллагын нэгжийн

   дарга

5. Дүүргийн Засаг даргын

   Тамгын газрын хэлтсийн дарга

6. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх 

   хэлтэс (алба)-ийн дарга

7. Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

   Хурлын Тэргүүлэгчдийн  нарийн

   бичгийн дарга

8. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын

   дарга

9. Улсын зэрэглэлтэй хотын  

   захирагчийн ажлын албаны дарга

10.Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын

   албаны ахлах мэргэжилтэн

 

ТЗ-6

1. Яамны туслах

   мэргэжилтэн

                                                                                      2. Засгийн газрын 

   агентлагийн 

   мэргэжилтэн                                                                           

3. Засгийн газраас

   байгуулсан төрийн

   захиргааны бусад 

   байгууллагын

   ахлах мэргэжилтэн

1. Нийслэлийн  Засаг даргын Тамгын

   газрын мэргэжилтэн

2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

   Хурлын ажлын албаны ажилтан

3. Улаанбаатар хотын Захирагчийн

   ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн

4. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх

   асуудлын хүрээний нутгийн

   захиргааны байгууллагын ахлах

   мэргэжилтэн

5. Улсын байцаагч

6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын

   газрын ахлах мэргэжилтэн

7. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх

   асуудлын хүрээний нутгийн

   захиргааны байгууллагын ахлах

   мэргэжилтэн  

8. Улсын зэрэглэлтэй хотын

   Захирагчийн ажлын албаны

   ахлах мэргэжилтэн

9. Тусгай хамгаалалттай газар

   нутгийн хамгаалалтын захиргааны

   ахлах мэргэжилтэн

10. Чөлөөт бүсийн захирагчийн ажлын

    албаны мэргэжилтэн                                                                                    

A

1

2

3

4

5

 

 

ДЭС ТҮШМЭЛ

 

 

ТЗ-5

1. Яамны Төрийн

   нарийн бичгийн

   даргын туслах                                                                        2. Засгийн газраас

   байгуулсан төрийн

   захиргааны бусад 

   байгууллагын

   мэргэжилтэн

1. Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх  

   асуудлын хүрээний нутгийн

   захиргааны  байгууллагын  

   мэргэжилтэн 

2. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

   Хурлын ажлын албаны ажилтан              

3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын

   газрын мэргэжилтэн

4. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх

   асуудлын хүрээний нутгийн

   захиргааны байгууллагын

   мэргэжилтэн  

5. Улсын зэрэглэлтэй хотын

   Захирагчийн ажлын албаны 

   мэргэжилтэн

6. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын

   захирагчийн ажлын албаны ахлах

   мэргэжилтэн

7. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын

   газрын ахлах мэргэжилтэн

8. Дүүргийн  Засаг даргын дэргэдэх

   хэлтэс (алба)-ийн ахлах  

   мэргэжилтэн

9. Тусгай хамгаалалттай газар

   нутгийн хамгаалалтын захиргааны

   мэргэжилтэн                                              

 

 

ТЗ-4

1. Засгийн газрын 

   агентлагийн

   даргын туслах 

 

1. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын 

   захирагчийн ажлын албаны

   мэргэжилтэн

2. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

   Хурлын  ажлын албаны ажилтан

3. Дүүргийн Засаг даргын

   Тамгын газрын мэргэжилтэн

4. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх

   хэлтэс (алба)-ийн мэргэжилтэн                          

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ

Сумын  Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн,  тэдгээртэй адилтгах албан тушаал

Бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэхүйц мэдээллийг сурвалжлан судалж, задлан шинжилгээ хийж, гүйцэтгэсэн ажлын чанарын талаар хариуцлага хүлээнэ. Нийтлэг үйлчилгээний ажилтан нарын үйл ажиллагааг зохион байгуулах үүрэг хүлээнэ.

ТЗ-3

 

1. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

   мэргэжилтэн

2.     Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  ажлын албаны ажилтан

3. Сумын газрын даамал

4. Хорооны нийгмийн ажилтан

5. Хорооны бүртгэл мэдээлэл, зохион 

   байгуулалтын асуудал хариуцсан

   ажилтан

6. Сумын нийгмийн ажилтан 

 

 

 

ТЗ-2

 

1. Байгаль хамгаалагч

 

 

ТЗ-1

 

1. Багийн нийгмийн ажилтан,

   зохион байгуулагч

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр

                                                                                                   тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ

 

¹

Албан тушаалын ангилал

Тухайн ангилалд хамаарах албан тушаалын товч тодорхойлолт

 

Зэрэглэл

Шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний

албан тушаал

 

 

1

2

3

                                              4                                            

 

 

1

Удирдах албан хаагч

Төрийн үйлчилгээний бие даасан байгууллагыг удирдаж, эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр

гаргадаг албан тушаал

ТҮШУ-7

1. Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч

 

2

ТҮШУ-6

1. Шинжлэх ухааны академийн дэд ерөнхийлөгч,

   эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

 

3

ТҮШУ-5

1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал;

2. Шинжлэх ухааны академийн орлогч дарга

 

4

ТҮШУ-4

1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн

   нарийн бичгийн дарга

2. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн сектор,

   лабораторийн эрхлэгч

3. Шинжлэх ухааны академийн хэлтсийн дарга

 

5

Мэргэжлийн албан хаагч

Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас,

ур чадвар, туршлага шаардах ажил эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие даан ажилладаг буюу удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал 

ТҮШУ-3

1. Эрдэм шинжилгээний ажилтан;

2. Зохион бүтээгч инженер

 

6

 

 

ТҮШУ-2

1. Шинжлэх ухааны академийн мэргэжилтэн;

2. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн инженер;

3. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм 

   шинжилгээний дадлагажигч ажилтан

 

7

Техникийн гүйцэтгэх албан хаагч

Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил, боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал

ТҮШУ-1

1. Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэм

   шинжилгээний туслах ажилтан /лаборант,

   техникч, механикч/

 

 

                                                                                                          Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

 

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГУУЛИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ

 

¹

Албан тушаалын ангилал

Тухайн ангилалд хамаарах албан тушаалын товч тодорхойлолт

 

Зэрэглэл

Мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаал

Удирдах албан тушаалтай дүйцүүлэн жиших мэргэжлийн албан тушаал

 

1

2

3

4

5

1

Удирдах албан хаагч

Төрийн үйлчилгээний бие даасан байгууллагыг удирдаж, эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр гаргадаг  албан тушаал

ТҮМБ-9

1. Их сургуулийн захирал

 

2

ТҮМБ-8

1. Дээд сургуулийн захирал

2. Их сургуулийн дэд захирал

1. Магистр, докторын сургалтын

   профессор

3

ТҮМБ-7

1. Дээд сургуулийн дэд захирал

2. Коллежийн захирал

3. Их сургуулийн факультет

   /сургууль/-ийн захирал /декан/

4. Их, дээд сургуулийн сургалтын   албаны дарга

1. Магистр, докторын сургалтын

   дэд профессор

4

ТҮМБ-6

1. Их, дээд сургуулийн тэнхимийн

   эрхлэгч

2. Коллежийн сургалтын албаны дарга

3. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн

   төвийн захирал

1. Магистр, докторын сургалтын

   ахлах багш

2. Бакалаврын сургалтын профессор

5

ТҮМБ-5

1. Коллежийн тэнхимийн эрхлэгч

2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн  

   төвийн дэд захирал

1. Магистр, докторын сургалтын багш

2. Бакалаврын сургалтын дэд профессор

6

ТҮМБ-4

1. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн

   төвийн сургалтын менежер

1. Бакалаврын сургалтын ахлах

   багш

7

Мэргэжлийн

албан хаагч

Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ур чадвар, туршлага шаардах ажил эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие даан ажилладаг буюу удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал 

ТҮМБ-3

1. Бакалаврын сургалтын багш

2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн багш

8

ТҮМБ-2

1. Бакалаврын сургалтын дадлагажигч багш

2. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн нийгмийн ажилтан

9

ТҮМБ-1

1. Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн дадлагажигч багш

 

 

                                                                                                                              Засгийн газрын 2007 оны 354  дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

 

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН

БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ

 

¹

Албан тушаалын ангилал

Тухайн ангилалд хамаарах албан тушаалын товч тодорхойлолт

Зэрэглэл

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсрол

эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагуудын төрийн үйлчилгээний албан тушаал

 

1

2

3

             

     4

1

Удирдах албан хаагч

Төрийн үйлчилгээний бие даасан байгууллагыг удирдаж, эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр гаргадаг  албан тушаал

ТҮБД-8

1. Ерөнхий боловсролын цогцолбор сургуулийн захирал

2

ТҮБД-7

1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал 

2. Ерөнхий боловсролын цогцолбор сургуулийн сургалтын

   ерөнхий менежер

3

ТҮБД-6

1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежер

2. Цэцэрлэг, яслийн эрхлэгч

4

Мэргэжлийн албан хаагч

Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ур чадвар, туршлага шаардах ажил эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие даан ажилладаг буюу удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал 

ТҮБД-5

1. Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулийн арга зүйч

  

5

ТҮБД-4

1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтан

2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш

3. Цэцэрлэг, яслийн арга зүйч

4. Цэцэрлэг, яслийн багш

6

ТҮБД-3

1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны багш

2. Ерөнхий боловсролын тусгай сургуулийн эрдэм

   шинжилгээний ажилтан

7

ТҮБД-2

1. Хичээлийн зохицуулагч

8

Техникийн гүйцэтгэх албан хаагч

Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил, боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал

ТҮБД-1

1. Цэцэрлэг, яслийн туслах багш

 

 

 

 

                                                                                                                              Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 5 дугаар хавсралт

 

        ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ

 

 

¹

Албан тушаалын ангилал

Тухайн ангилалд хамаарах албан тушаалын товч тодорхойлолт

 

Зэрэглэл

Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал

Удирдах албан тушаалтай дүйцүүлэн жиших мэргэжлийн албан тушаал

 

1

2

3

4

5

1

Удирдах албан хаагч

Төрийн үйлчилгээний бие даасан байгууллагыг удирдаж, эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр гаргадаг  албан тушаал

ТҮЭМ-9

1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн дарга, захирал

2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн дарга

3. Улсын хэмжээний рашаан сувиллын дарга 

2

ТҮЭМ-8

1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн орлогч дарга, дэд захирал

2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн орлогч дарга

3. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга                                         

3

ТҮЭМ-7

1. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн

   эрүүл мэндийн нэгдлийн орлогч дарга,

   тэдгээртэй адилтгах байгууллагын дарга

2. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн эмнэлгийн   дарга 

1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн   

   мэргэжлийн эмнэлгийн зөвлөх эмч

2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний

   төвийн зөвлөх эмч

4

ТҮЭМ-6

1. Сум, тосгон, сум дундын эмнэлгийн дарга

2. Эмнэлгийн албаны дарга буюу эмнэлгийн

   чанарын болон хүний нөөцийн менежер

3. Аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн эмнэлгийн  орлогч дарга

1. Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн

   зөвлөх эмч

5

Мэргэжлийн албан хаагч

Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ур чадвар, туршлага шаардах ажил эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие даан ажилладаг буюу удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал 

ТҮЭМ-5

1. Улсын клиникийн болон төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгийн их эмч, эм зүйч, эрүүл ахуйч, 

   нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан

2. Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн их эмч, эм зүйч, эрүүл ахуйч, нийгмийн эрүүл

   мэндийн ажилтан  

6

ТҮЭМ-4

1. Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн нэгдэл, аймгийн зэрэглэлтэй хотын нэгдсэн эмнэлэг,

   тэдгээртэй адилтгах байгууллагын  их эмч, эм зүйч, эрүүл ахуйч, нийгмийн эрүүл

   мэндийн ажилтан

2. Сум, тосгон, сум дундын эмнэлгийн их эмч              

7

ТҮЭМ-3

1. Дадлагажигч эмч

2. Ахлах сувилагч

3. Эх баригч

4. Бага эмч

5. Эмнэлгийн лаборант

6. Эм найруулагч

8

ТҮЭМ-2

1. Сувилагч

4. Эмнэлгийн бусад тусгай мэргэжилтэн

9

Техникийн гүйцэтгэх албан хаагч

Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил, боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал

ТҮЭМ-1

1. Ариутгагч (дезкамерчин, автоклавчин)

2. Эмгэг судлаач эмчийн туслах

 

                                                                                                                               Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 6 дугаар хавсралт

 

СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ

 

 

 

¹

Албан тушаалын ангилал

Тухайн ангилалд хамаарах албан тушаалын товч тодорхойлолт

 

Зэрэглэл

 

Соёл, урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал

 

 

1

2

3

4

 

1

Удирдах албан хаагч

Төрийн үйлчилгээний бие даасан байгууллагыг удирдаж, эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр гаргадаг  албан тушаал

ТҮСУ-11

1. Эрдмийн театр, чуулгын ерөнхий захирал

2. Үндэсний номын сангийн захирал

3. Үндэсний музейн захирал 

 

2

ТҮСУ-10

1. Эрдмийн театр, чуулгын дэд захирал

2. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын дарга, захирал

3. Эрдмийн театр, чуулгын уран сайхны удирдагч

4. Үндэсний номын сангийн дэд захирал

5. Үндэсний музейн дэд захирал                                                                  

 

3

ТҮСУ-9

1. Орон нутаг дахь  мэргэжлийн урлагийн байгууллагын дарга, захирал

2. Эрдмийн театр, чуулгын ерөнхий удирдаач, ерөнхий найруулагч, ерөнхий хормейстр,

   ерөнхий балетмейстр, ерөнхий зураач

3. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын  уран сайхны удирдагч

4. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музейн захирал

5. Соёлын өвийн төвийн захирал

6. Хүүхдийн номын ордны захирал

7. Улаанбаатар хот дахь төв номын сангийн захирал

 

4

ТҮСУ-8

1. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын ерөнхий найруулагч, ерөнхий

   удирдаач, ерөнхий балетмейстр, ерөнхий хормейстр, ерөнхий зураач

2. Эрдмийн театр, чуулгын удирдаач, багш, найруулагч, балетмейстр, хормейстр,

   зураач

3. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран сайхны удирдагч

4. Орон нутаг дахь төв номын сангийн захирал                                                                                                                                              5. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музейн дэд захирал                                                                                                                             6. Орон нутаг дахь төв музейн захирал

7. Улаанбаатар хот дахь төв номын сангийн дэд захирал 

8. Үндэсний номын сангийн нэгжийн дарга

9. Үндэсний музейн нэгжийн дарга

 

5

ТҮСУ-7

1. Орон нутаг дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын ерөнхий удирдаач,  ерөнхий

   найруулагч, ерөнхий балетмейстр,  ерөнхий хормейстр, ерөнхий зураач, багш

2. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагын байгууллагын удирдаач, найруулагч,

   балетмейстр, хормейстр

3. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музей, соёлын өвийн төвийн сан хөмрөгийн

   эрхлэгч, лабораторийн эрхлэгч, бүртгэл мэдээллийн санч

4. Улаанбаатар хот дахь дүүргийн номын сангийн эрхлэгч

5. Орон нутаг дахь төв номын сангийн нэгжийн дарга

6. Хүүхдийн номын ордны нэгжийн дарга

 

6

Мэргэжлийн албан хаагч

Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ур чадвар, туршлага шаардах ажил эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие даан ажилладаг буюу удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал 

ТҮСУ-6

1. Улаанбаатар хот дахь мэргэжлийн урлагийн байгууллагын хөгжимчин, жүжигчин, 

   дуучин, бүжигчин, концертмейстр, дасгалжуулагч, гэрлийн инженер, цахилгааны

   инженер, зураач

2. Үндэсний номын сангийн арга зүйч, ном зүйч, эрдэм шинжилгээний ажилтан, ахлах

   номын санч, компьютерийн инженер, программист

3. Улаанбаатар хот дахь улсын чанартай музей, соёлын өвийн төвийн  арга зүйч, эрдэм

    шинжилгээний ажилтан, сан хөмрөгч, сэргээн засварлагч

4. Орон нутгийн музейн бүртгэл мэдээллийн санч, сан хөмрөгч

5. Сумын соёлын төвийн эрхлэгч

 

7

ТҮСУ-5

1. Орон нутгийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын хөгжимчин,  жүжигчин, дуучин,

   туслах найруулагч, концертмейстр, дасгалжуулагч

2. Музей, соёлын өвийн төвийн куратор, сүлжээний инженер, тайлбарлагч, зураач-

   дизайнер, боловсролын ажилтан, чихмэлийн мастер, арга зүйч, эрдэм шинжилгээний

   ажилтан

3. Номын сангийн ном зүйч, арга зүйч,  ахлах номын санч, ном бүрдүүлэгч, бүртгэл

   мэдээллийн номын санч, фондоч, ном ангилагч, ном данслагч, ховор гар бичмэлийн

   сэргээн засварлагч

4. Гэрлийн найруулагч, дууны найруулагч

5. Сумын номын сангийн эрхлэгч                                                                         

 

8

ТҮСУ-4

1. Театр, чуулгын утга зохиолын ажилтан, нот бичигч, гэрлийн оператор, дууны

   оператор, хөгжим засварчин, туслах зураач, оёдлын мастер

2. Сумын соёлын төвийн дуу, хөгжмийн багш, бүжгийн багш, орон нутаг судлах тэнхимийн

    ажилтан, кино механикч-техникийн ажилтан, номын санч-мэдээллийн ажилтан 

3. Музейн чихмэлчин, үйлчилгээний зохион байгуулагч

4. Номын сангийн уншлага үйлчилгээний номын санч

5. Театр, чуулгын фондын эрхлэгч

6. Тайзны машинист

7. Номын сангийн ном сэлбэн засагч

 

9

Техникийн гүйцэтгэх албан хаагч

Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил, боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал

ТҮСУ-3

1. Нүүр хувиргагч

2. Оёдолчин, гуталчин, парикчин

 

10

ТҮСУ-2

1. Хувцасны эрхлэгч

2. Тайзны жижиг хэрэглэлийн эрхлэгч

3. Тасалбар түгээгүүрийн кассчин

4. Музейн үзмэр хянагч 

5. Гэрэлтүүлэгч

6. Урын сангийн ажилтан

 

11

ТҮСУ-1

1. Тайз засагч

2. Ном ариутгагч

3. Билет шалгагч

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

   Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 7 дугаар хавсралт

 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭВИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД ТУСЛАХ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ

 

 

 

¹

Албан тушаалын ангилал

Тухайн ангилалд хамаарах албан тушаалын товч тодорхойлолт

 

Зэрэглэл

Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын

хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаал

 

 

1

2

3

4

 

3

Удирдах албан хаагч

Төрийн үйлчилгээний бие даасан байгууллагыг удирдаж, эрх хэмжээнийхээ хүрээнд шийдвэр гаргадаг албан тушаал

ТҮ-12

1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын дарга

2. Үндэсний төв архивын захирал

 

 

4

ТҮ-11

1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын нэгжийн

   дарга

2. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний

   төсвийн байгууллагын дарга

 

5

ТҮ-10

1. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний

   төсвийн байгууллагын нэгжийн дарга

2. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн чанарын менежер

3. Улсын биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн

   байгууллагын дарга 

 

6

ТҮ-9

1. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын

   ерөнхий инженер

2. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн техникийн менежер

3. Үндэсний төв архивын нэгжийн дарга

4. Орон нутгийн биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг

   төсвийн байгууллагын дарга

 

7

Мэргэжлийн албан хаагч

Тодорхой нарийн мэргэжил, авъяас, ур чадвар, туршлага шаардах ажил эрхэлдэг, тухайн мэргэжлээрээ бие даан ажилладаг буюу удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардагдах санал, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий албан тушаал 

ТҮ-8

1. Ерөнхий нягтлан бодогч

2. Эдийн засагч

3. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын

   ахлах мэргэжилтэн, инженер                                                      

4. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний

   төсвийн байгууллагын ерөнхий инженер, ерөнхий технологич

5. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн ахлах шинжээч

6. Үндэсний төв архивын эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, ахлах зааварлагч-арга зүйч,

   ахлах архивч,                                                                                                                  7. Биеийн тамир, спортын байгууллагын улсын ерөнхий дасгалжуулагч

 

8

ТҮ-7

1. Маркетингийн албаны ажилтан, хүний нөөцийн ажилтан

2.  Нягтлан бодогч, программист, сүлжээний инженер, хуулийн зөвлөх, архитекторч,

    технологич

3. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын

   мэргэжилтэн

4. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний

   төсвийн байгууллагын ахлах мэргэжилтэн, инженер, ахлах техникч

5. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн шинжээч

6. Биеийн тамир, спортын байгууллагын улсын дасгалжуулагч

7. Үндэсний төв архивын эрдэм шинжилгээний ажилтан, зааварлагч-арга зүйч,

   судлаач-архивч, хадгалалт хамгаалалтын технологич, кино дүрс

   бичлэгийн инженер, зохион байгуулагч                               

 

9

 

 

ТҮ-6

1. Нийгмийн ажилтан, их эмч, орчуулагч, инженер, биологич, химич,

   физикч

2. Яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний төсвийн байгууллагын

   зохион байгуулагч

3. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний

   төсвийн байгууллагын мэргэжилтэн, техникч, газгенераторч, ус цаг уур орчны ажиглагч

4. Үндэсний төв архивын микрофильмийн техникч, микрофиш, фильмийн хальс боловсруулагч,

   сэлбэн засагч, сан хөмрөгийн эрхлэгч, уншлагын танхимын эрхлэгч, архивч-операторч,

   архивч-эх бэлтгэгч

5. Биеийн тамир, спортын байгууллагын дасгалжуулагч

6. Биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн

   байгууллагын багш, арга зүйч, мэргэжилтэн

 

10

ТҮ-5

1. Механикч, техникч, архив-бичиг хэргийн эрхлэгч, бага эмч

2. Засгийн газрын агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ажилладаг төрийн үйлчилгээний

   төсвийн байгууллагын зохион байгуулагч

3. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн лаборант

4. Үндэсний төв архивын дэвтэрлэгч, хэвлэгч, галын болон хамгаалалтын системийн

   техникч, баримт ариутгагч, лаборант, туслах архивч                                                                                                                            5. Биеийн тамир, спорт, соёл, урлаг, амралт, хүүхэд, залуучуудын зэрэг төсвийн

   байгууллагын  зохион байгуулагч

 

11

Техникийн гүйцэтгэх албан хаагч

Байгууллагын үйл ажиллагаа, зорилтыг биелүүлэхэд тодорхой мэргэжил, боловсрол, ур чадвар шаардах ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал

ТҮ-4

1. Улсын мэргэжлийн хяналтын газрын нэгдсэн төв лабораторийн автоклавчин

2. Нарийн бичгийн дарга, диспетчер, нярав, сувилагч

3. Эрдэм шинжилгээ, боловсролын байгууллагын номын санч

 

12

ТҮ-3

1. Жолооч, цахилгаанчин, слесарь, токарьчин, зураач, гэрэл зурагчин, харуулын ахлагч,

   кабельчин, лаборант, холбоочин

2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны болон цэцэрлэг, яслийн тогооч

                            

 

13

ТҮ-2

Хуулагч, олшруулагч, тоо бүртгэгч, данс хөтлөгч, экспедиторч, операторч,  мужаан, бичээч, оёдолчин, үсчин, архивч, номын санч, шил үлээгч,  тасалбар түгээврийн кассчин, өртөөч, уурын зуухны галч, тогооч, анчин, хор өгөш найруулагч , ариутгах төхөөрөмжийн аппаратчин, асрагч

 

14

Бага тушаалын албан хаагч

Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай мэргэжил, боловсрол үл шаардах үйлчилгээний ажил гүйцэтгэх үүрэг бүхий албан тушаал

ТҮ-1

Жижүүр, хаалгач, манаач, сахиул, харуул, зөөгч, түгээгч, үйлчлэгч, цэвэрлэгч, зарлага, ердийн хөсөгчин /морин тэрэгчин/, хувцас өлгөгч, галч, гал тогооны туслагч, билет шалгагч, ачигч, угаагч, индүүдэгч, хатаагч, туслах малчин, амьтан маллагч, хувцас хадгалагч, ариутгагч, шатаах зуухны ажилчин, лифтчин, худгийн моторчин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бичсэн: EDUCATION | цаг: 17:48 |
Холбоос | email -ээр явуулах | Сэтгэгдэл(0)
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих
Энэ блог 1519260 удаа нээгдэв.
idiomatic-dormant
idiomatic-dormant:-)
Спэм хамгаалалт:
   
 
xaax