2015-04-21
1. ШАЛГАЛТЫН СЭДЭВ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ
 • 1. ШАЛГАЛТЫН СЭДЭВ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ
 • 2. Үнэлгээний зорилго нь юу вэ? ЯагаадСурлагын амжилтыг баримт мэдээлэлашиглан тогтоохОдоогийн болон дараагийн сурагчдынсурлагын амжилт чанарыг сайжруулахадтэдгээр баримтыг ашиглахХолбогдох байгууллагуудад үнэлгээнийүр дүнг мэдээлэх. Жич: мэдээ баримт ньтоон буюу чанарын шинжтэй байна
 • 3. Сургалтын хөтөлбөрийг цогцоор нь буюу нарийвчилсан хэсгээр нь бодитойгоор үнэлэхийн тулд ойролцоогоор хэд хэдэн даалгавар боловсруулах шаардлагатай •Жилийн эцэст •Тухайн •Ээлжит хөтөлбөрийн эцэст хичээлээр •Бага, суурь, •Нэгж бүрэн дунд хичээлээрwww.thmemg Company Logo
 • 4. Таксономи- Даалгаварт таксономи буюутехнологийн матриц нь цуглуулагдахѐстой мэдээллийг тодорхойлох,тестийн уртын хэмжээ, тохирцыгтодорхойлох, тестэн дэх даалгавархоорондын харьцааг нарийвчланүзүүлдэг
 • 5. Соло Блүм Бүтцийн өмнөх Сэргээн санах Энгийн Ойлгох Нийлмэл Хэрэглэх Учир шалтгаант Задлан шинжлэх Хийсвэр Үнэлэх Бүтээх
 • 6. Суралцагчдын танин мэдэх зүй тогтол, бодит чадварын үнэлгээ Сэргээн санах Ойлгох Өнгөц Хэрэглэх Анализ Гүн Үнэлэх Бүтээх Гүнзгий
 • 7. Танин мэдэхүйн айБоловсролын зорилгын Блумын шинэчлэгдсэнБлумын таксономи 1956 таксономи 1995 - 2000 Мэдлэг Сэргээн санах Ойлголт Ойлгох Хэрэглээ Хэрэглэх Анализ Задлан шинжлэх Синтез Үнэлэх Үнэлгээ Бүтээх
 • 8. Даалгаварт анализ хийх (Блумын таксономи) Танин мэдэхүйн Асуултын Бүтээх түвшин дугаар Сэргээн санах Үнэлэх Ойлгох Анализ Хэрэглэх Задлан шинжлэх Хэрэглэх Үнэлэх Ойлгох Бүтээх Сэргээн санах
 • 9. Танин мэдэхүйн БҮТЭЭХөндөр түвшин ҮНЭЛЭХ Дээд эрэмбийн чадварууд ЗАДЛАН ШИНЖЛЭХ ХЭРЭГЛЭХ Доод эрэмбийн ОЙЛГОХ чадварууд Танин СЭРГЭЭН САНАХмэдэхүйн нам түвшин
 • 10. 1. Сэргээн санах-мэдлэг /knowledge/ Илрэх онцлог Ерөнхийлөн хэв шинж шинжийн жишээнүүдСудалж буй - хэрэглэж буй нэрматериалыг цээжлэх томъѐог мэдэхсэргээн санахыг - тодорхой баримтуудтэмдэглэнэ. - арга ба журамАгуулга янз бүр байж - үндсэн ухагдахуунболно. - дүрэм зарчим гэх мэт
 • 11. 2. ойлголт / comprehension / Илрэх Онцлог Ерөнхийлөн хэв шинж шинжийн бүтээлүүдСудалж буй - Материалын нэг - Баримт дүрэм зааварматериалын ач хэлбэрээс нөгөөд ойлгоххолбогдлыг хөрвүүлэн хувиргах - Үгээр илэрхийлсэнойлгож чадаж - Тайлбарлан ярих материалыг тайлбарлахбайгаа үзүүлэлт - Товч өгүүлэх - Схем график - Үзэгдлийн диаграммыг тайлбарлах цаашдын явцыг - Үгэн илэрхийллээс урьдчилан хэлэх математик илэрхийлэлд шилжүүлэх - Байгаа өгөгдлөөс гарах ирээдүйн үр дагаврыг урьдчилан тайлбарлах
 • 12. 3. хэрэглээ /application / Ерөнхийлөн хэв Илрэх шинж Онцлог шинжийн жишээнүүд Шинэ нөхцөлд Энэ нь - Шинэ нөхцөлд судалсан мэдлэгийг ухагдахуун, материалаа ойлгохоос зарчмыг ашигладаг ашиглах илүү эзэмшсэн байх чадварыг түвшинг хэлнэ. Энэ нь шаардана. - Арга, дүрмийг онол, зарчим, зөв хэрэглэхийг хууль, дүрэм, үзүүлэх арга барилыг хэрэглэх - Хууль, онолыг чадвар юм. тодорхой практикт хэрэглэх
 • 13. 4. анализ / analysis / Ерөнхийлөн Илрэх шинж Онцлог хэв шинжийн жишээнүүдМатериалын бүтцийг Энэ нь сургалтын - Далд санааг гаргахтод гаргах маягаар - логикзадлан шинжлэх материалын эргэцүүллийнчадварыг агуулгыг алдааг олохтэмдэглэнэ. - Үр дүн ба баримтҮүнд бүхлийг хэсэгт мөн түүний дотоод хоорондын ялгаагхуваах, тэдгээрийн олж гаргаххарилцан холбоог бүтцийг - Өгөгдлийн ачилрүүлэх, зохион ухамсарлахыг холбогдлыгбайгуулалтын үнэлэхзарчмыг ухамсарлах шаарддаг.гэх мэт.
 • 14. 5. Синтез /synthesis / Ерөнхийлөн Илрэх шинж Онцлог хэв шинжийн жишээнүүд Шинэлэг талтай Сургалтын үр дүн нь - том биш бүтээлч бүхлийг бий шинэ схем ба зохион болгохын тулд бүтцийг буй бичлэг хийх элементүүдийн болгоход чиглэсэн - туршилт явуулах нийлэх чадварыг бүтээлч шинжтэй үйл - төлөвлөгө санал илтгэнэ. ажиллагаа юм. гаргах - ямар нэг асуудал шийдвэрлэх төлөвлөгөө хийхийн тулд янз бүрийн салбарын мэдлэг ашиглах
 • 15. 6. үнэлэмж –бүтээх /evaluation/ Ерөнхийлөн хэв Илрэх шинж Онцлог шинжийн жишээнүүдЯмар нэг Шалгуур нь дотоод - Бичсэн материалынматериалын /бүтцийн логикийн/ бүтцийг үнэлэх/баталгаа, уран гадаад /тавьсан - Байгаа өгөгдөл дүгнэлт хоорондоо тохирохсайхны бүтээлүүд, зорилгод нийцсэн байдлыг үнэлэхсуалгааны тоо байх/ гэж ангилж - Дотоод шалгуурыгбаримт/ ач болно. үндэслэн үйлхолбогдлыг үнэлэх Шалгуураа ажиллагааны үр дүнгийнчадварыг суралцагч өөрөө ач холбогдлыг үнэлэхтэмдэглэнэ. тодорхойлж эсвэл - Гадаад шалгуурыгСуралцагчийн багш хэлж өгч үндэслэн үйлэргэцүүлэл нь болно. ажиллагааны үр дүнгийнтодорхой шалгуурт ач холбогдлыг үнэлэхтулгуурласан байхѐстой.
 • 16. 7. Түвшин бүрийн хувьд дараах асуултуудыг өөртөө тавих хэрэгтэйМэдлэг. шалгуулагчдад ямар баримт, мэдээлэл, мэдлэг өгсөн бэ?Ямар зарчим онолуудыг би баримталсан бэ?Ойлголт .тайлбарын ямар хэв шинжийг сурагчид гүйцэтгэхчадвартай болсон бэ? Томъѐог үгээр илэрхийлэх дүрэм, зарчмыгтайлбарлах ямар чадвар эзэмшүүлсэн бэ?Хэрэглээ. Сурагчид бодит нөхцөл байдалд мэдээллийг ашиглажсурахын тулд юунд суралцсан бэ?Анализ. Ямар төрлийн элементүүдэд сурагчид анализ хийжсурсан билээ? Ямар холбоо хамаарал, ямар зохион байгуулалтынзарчмаар анализ хийж сурсан бэ?Синтез. Ямар төрлийн үйл явцаар, ямар төрийн хийсвэрлэлээрнэгтгэн дүгнэх чадварт сурсан билээ?Үнэлэмж. Тэд сурсан зүйлийнхээ хувьд дотоод ба гадаад нотолгоогашиглаж чадахуу?
 • 17. Хавсралт -4 Танин мэдэхүйн түвшинд харгалзах үйл үг Сэргээн Задлан Ойлгох Хэрэглэх Үнэлэх Бүтээх санах шинжлэхХэлэх Тайлбарлах Бодох, Шинжлэх Шүүх, БүтээхЖагсаах Утгачлах шийдэх Ялгах шинжих ШинээрДүрслэн бич Тоймлох Үзүүлэх Шалгах Шилэх, зохионБичих Хэлэлцэх Хэрэглэх Харьцуулах сонгох бүтээхОлох Ялгах Зураглах Зэрэгцүүлэх Сонгох ТуурвихИлэрхийл Тааварлах Бүтээх Судлах Шийдэх Урьдчилан Харьцуулах Бөглөх Категорчило Жигдлэх тааварлах Дүрслэн бич Шалгах х Мэтгэлцээн Төлөвлөх Ангилах Адилтгах Нотлох Барьж Тайлбарлах Эсэргүүцэх байгуулах Салгах Зөвлөх Зохион Үнэлэх бүтээх Хэлэлцэх Дарааллын дагуу тогтоох Тодорхойлох
 • 18. ЖишээRememberin Understandin Applying Analyzing Evaluating Creatingg g•Чингис •Чингис •Их Монгол •Чингисийн •Чингис •Өнөөдөрхаан хэдэн хааны бага улсыг хааны хааны Монголдонд төрсөн насны байгуулж амьдрал төрийн Чингис хаанбэ? амьдралын байх үеийн түүхэнд бодлогын гэнэт морилон тухай ярих цаг үеийн гүйцэтгэсэн нөлөө ирвэл тэр яах•Чингис байдал, үүрэг бусад одоогийн вэ?хааны бага Чингисийн хаадаас Монголдхатныг хэн гүйцэтгэсэн ялгаатай тусгалаа • Чингис хаангэдэг вэ? гавъяа? юу? олсон Жамуха хоѐр зүйл бий эв юу? эвдрэлцээгүй бол түүхийн хүрд хэрхэн эргэх байсан бэ?
 • 19. Дадлага 1Блүмийн таксономийн аргаар нэгжхичээлийн шалгалтын сэдэвболовсруулах.
 • 20. Даалгавар найдвартай байна гэдэг ньшалгуулагчдын мэдлэг, чадварын түвшин ямарбайхаас үл шалтгаалан хаана ч шалгасаннайдварын зэрэг нь ижил гарч байхыг хэлдэг.Харин тестийн тохирц нь даалгаврын тоо,даалгаврын хүнд хөнгөн, тестийг гүйцэтгэххугацаанаас хамаарна. Тестийн даалгаврынтоо хэт цөөн байх нь агуулгыг бүрэн илэрхийлжчадахгүйгээс болж, хэд хэдэн мэдлэг, чадварыгнэг даалгавраар илрүүлэх хэрэгтэй болж,даалгавар хүндрэх тал байдаг.
 • 21. Амжилт хүсье
эх сурвалж: http://www.slideshare.net/miigaamj/ss-18793461
Бичсэн: EDUCATION | цаг: 10:16 | Багшийн боловсролд
Холбоос | email -ээр явуулах | Сэтгэгдэл(0)
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих
Энэ блог 1735734 удаа нээгдэв.:-)
Спэм хамгаалалт:
   
 
xaax